Страницы

ЧЕЛОВЕК ЭТО СКУЧНО

ЧЕЛОВЕК ЭТО СКУЧНО / HUMAN IS SO BORING_ 2018 


Аудіоінсталляція_2018
Аудиозапис був створений на основі архівних матеріалів 2014 року – текстів та музики – написаних автором у сквоті Хаят. Оповіді як серія історій про Хаят були зафіксовані автором спершу у письмовому форматі, а у 2018 році – перетворені у начитаний аудіо текст, який умовно складається у три блоки – історії про особисті переживання, описи різних фізичних та ментальних станів, спогади про батьків. З одного боку, прослуховання текстів наштовхує на думки про їх фрагментарніть, випадковість, тоді як ланкою, що їх об’єднує, є сама спроба писати ці тексти, які, зрештою, не піддаються завершенню. Інша частина роботи – музична, за словами автора, «характерна місцю, у якому писалась». Як і «наративна» частина роботи, вона є результатом експериментальної художньої практики.


Audio installation_2018
The audio recording was created from archival material of 2014 - texts and music - written by the author in the squat HAYAT (Kyiv). Presentations as a series of stories about HAYAT were originally written down, and in 2018, he converted it into the audio text, which is conventionally divided into three blocks: stories about personal experiences, descriptions of various physical and mental states, and memories about parents. On the one hand, listening to the texts tends to think about their fragmentary form, randomness, whereas the link that unites those stories is the attempt to write down these texts, which, after all, can’t be completed. Another part of the work is the music, which according to the author is" the very genuine characteristic of the place where it was written." Like the narrative part of the work, it’s the result of the experiments within his artistic practice.